Jaun Elia

Jaun Elia’s real name was Syed Sibt-e-Ashgar Naqvi . He hails from modern day Pakistan . He was born on 14 December 1931 , in Amroha (India). Jaun Elia was fluent in Urdu, Arabic, English, Persian, Sanskrit and Hebrew . Here is a collection of some Nazm’s and sher o shayari of Jaun elia sahab.

ᴛᴜᴍ ᴊᴀʙ ᴀᴀᴏɢɪ ᴛᴏ ᴋʜᴏʏᴀ ʜᴜᴀ ᴘᴀᴏɢɪ ᴍᴜᴊʜᴇ
ᴍᴇʀɪ ᴛᴀɴʜᴀɪ ᴍᴇɪɴ ᴋʜᴡᴀʙᴏɴ ᴋᴇ sɪᴡᴀ ᴋᴜᴄʜʜ ʙʜɪ ɴᴀʜɪɴ
ᴍᴇʀᴇ ᴋᴀᴍʀᴇ ᴋᴏ sᴀᴊᴀᴀɴᴇ ᴋɪ ᴛᴀᴍᴀɴɴᴀ ʜᴀɪ ᴛᴜᴍʜᴇɪɴ
ᴍᴇʀᴇ ᴋᴀᴍʀᴇ ᴍᴇɪɴ ᴋɪᴛᴀʙᴏɴ ᴋᴇ sɪᴡᴀ ᴋᴜᴄʜʜ ʙʜɪ ɴᴀʜɪɴ
ɪɴ ᴋɪᴛᴀʙᴏɴ ɴᴇ ʙᴀᴅᴀ ᴢᴜʟᴍ ᴋɪʏᴀ ʜᴀɪ ᴍᴜᴊʜ ᴘᴀʀ
ɪɴ ᴍᴇɪɴ ᴇᴋ ʀᴀᴍᴢ ʜᴀɪ ᴊɪs ʀᴀᴍᴢ ᴋᴀ ᴍᴀʀᴀ ʜᴜᴀ ᴢᴇʜɴ
ᴍᴜᴢʜᴅᴀ-ᴇ-ɪsʜʀᴀᴛ-ᴇ-ᴀɴᴊᴀᴍ ɴᴀʜɪɴ ᴘᴀ sᴀᴋᴛᴀ
ᴢɪɴᴅᴀɢɪ ᴍᴇɪɴ ᴋᴀʙʜɪ ᴀᴀʀᴀᴍ ɴᴀʜɪɴ ᴘᴀ sᴀᴋᴛᴀ

sᴜɴᴀ ʜᴀɪ ᴛᴜᴍ ɴᴇ ᴀᴘɴᴇ ᴀᴀᴋʜɪʀɪ ʟᴀᴍʜᴏɴ ᴍᴇɪɴ sᴀᴍᴊʜᴀ ᴛʜᴀ
ᴋɪ ᴛᴜᴍ ᴍᴇʀɪ ʜɪғᴀᴢᴀᴛ ᴍᴇɪɴ ʜᴏ ᴍᴇʀᴇ ʙᴀᴢᴜᴏɴ ᴍᴇɪɴ ʜᴏ
sᴜɴᴀ ʜᴀɪ ʙᴜᴊʜᴛᴇ ʙᴜᴊʜᴛᴇ ʙʜɪ ᴛᴜᴍʜᴀᴀʀᴇ sᴀʀᴅ ᴏ ᴍᴜʀᴅᴀ ʟᴀʙ sᴇ
ᴇᴋ sʜᴏᴀʟᴀ sʜᴏʟᴀ-ᴇ-ʏᴀǫᴜᴛ-ғᴀᴍ ᴏ ʀᴀɴɢ ᴏ ᴜᴍᴍɪᴅ-ᴇ-ғᴀʀᴏɢʜ-ᴇ-ᴢɪɴᴅᴀɢɪ-ᴀʜᴀɴɢ ʟᴀᴘᴋᴀ ᴛʜᴀ
ʜᴀᴍᴇɪɴ ᴋʜᴜᴅ ᴍᴇɪɴ ᴄʜʜᴜᴘᴀ ʟɪᴊᴇ
ʏᴇ ᴍᴇʀᴀ ᴡᴏ ᴀᴢᴀʙ-ᴇ-ᴊᴀᴀɴ ʜᴀɪ ᴊᴏ ᴍᴜᴊʜ ᴋᴏ
ᴍᴇʀᴇ ᴀᴘɴᴇ ᴋʜᴜᴅ ᴀᴘɴᴇ ʜɪ ᴊᴀʜᴀɴɴᴀᴍ ᴍᴇɪɴ ᴊᴀʟᴀᴛᴀ ʜᴀɪ
ᴛᴜᴍʜᴀᴀʀᴀ sɪɴᴀ-ᴇ-sɪᴍɪɴ ᴛᴜᴍʜᴀᴀʀᴇ ʙᴀᴢᴜᴡᴀɴ-ᴇ-ᴍᴀʀ-ᴍᴀʀɪɴ
ᴍᴇʀᴇ ʟɪʏᴇ ᴍᴜᴊʜ ᴇᴋ ʜᴀᴡᴀsɴᴀᴋ-ᴇ-ғᴀʀᴏᴍᴀʏᴀ ᴋɪ ᴋʜᴀᴛɪʀ
sᴀᴢ ᴏ sᴀᴍᴀɴ-ᴇ-ɴᴀsʜᴀᴛ ᴏ ɴᴀsʜsʜᴀ-ᴇ-ɪsʜʀᴀᴛ-ғᴜᴢᴜɴɪ ᴛʜᴇ
ᴍᴇʀᴇ ᴀʏʏᴀsʜ ʟᴀᴍʜᴏɴ ᴋɪ ғᴜsᴜɴ-ɢᴀʀ ᴘᴜʀ-ᴊᴜɴᴜɴɪ ᴋᴇ ʟɪʏᴇ
sᴀᴅ-ʟᴀᴢᴢᴀᴛ ᴀᴀɢɪɴ sᴀᴅ-ᴋᴀʀɪsʜᴍᴀ ᴘᴜʀ-ᴢᴀʙᴏɴɪ ᴛʜᴇ
ᴛᴜᴍʜᴇɪɴ ᴍᴇʀɪ ʜᴀᴡᴀs-ᴘᴇsʜᴀ
ᴍᴇʀɪ sᴀғғᴀᴋ ǫᴀᴛɪʟ ʙᴇᴡᴀғᴀɪ ᴋᴀ ɢᴜᴍᴀɴ ᴛᴀᴋ
ɪs ɢᴜᴍᴀɴ ᴋᴀ ᴇᴋ ᴡᴀʜᴍ-ᴇ-ᴋʜᴜᴅ ɢᴜʀᴇᴢᴀɴ ᴛᴀᴋ ɴᴀʜɪɴ ᴛʜᴀ
ᴋʏᴜɴ ɴᴀʜɪɴ ᴛʜᴀ ᴋʏᴜɴ ɴᴀʜɪɴ ᴛʜᴀ ᴋʏᴜɴ
ᴋᴏɪ ʜᴏᴛᴀ ᴋᴏɪ ᴛᴏ ʜᴏᴛᴀ
ᴊᴏ ᴍᴜᴊʜ sᴇ ᴍᴇʀɪ sᴀғғᴀᴋ ǫᴀᴛɪʟ
ʙᴇᴡᴀғᴀɪ ᴋɪ sᴀᴢᴀ ᴍᴇɪɴ
ᴋʜᴜɴ ᴛʜᴜᴋᴡᴀᴛᴀ
ᴍᴜᴊʜᴇ ʜᴀʀ ʟᴀᴍʜᴇ ᴋɪ sᴜʟɪ ᴘᴇ ʟᴀᴛᴋᴀᴛᴀ
ᴍᴀɢᴀʀ ғᴀʀɪʏᴀᴀᴅ ᴋᴏɪ ʙʜɪ ɴᴀʜɪɴ ᴋᴏɪ
ᴅᴀʀᴇɢʜ ᴜғᴛᴀᴅ ᴋᴏɪ ʙʜɪ
ᴍᴜᴊʜᴇ ᴍᴀғʀᴜʀ ʜᴏɴᴀ ᴄʜᴀʜɪʏᴇ ᴛʜᴀ
ᴀᴜʀ ᴍᴀɪɴ sᴀғғᴀᴋ-ǫᴀᴛɪʟ
ʙᴇᴡᴀғᴀ ᴋʜᴜɴ-ʀᴇᴢ-ᴛᴀʀ ᴍᴀɪɴ
sʜᴀʜʀ ᴍᴇɪɴ ᴋʜᴜᴅ-ᴡᴀʀᴅᴀᴛɪ
sʜᴀʜʀ ᴍᴇɪɴ ᴋʜᴜᴅ-ᴍᴀsᴛ ᴀᴀᴢᴀᴅᴀɴᴀ ᴘʜɪʀᴛᴀ ʜᴜɴ
ɴɪɢᴀʀ-ᴇ-ᴋʜᴀᴋ-ᴀsᴜᴅᴀ
ʙᴀʜᴀᴀʀ-ᴇ-ᴋʜᴀᴋ-ᴀsᴜᴅᴀ

ʜᴀʀ ʙᴀʀ ᴍᴇʀᴇ sᴀᴍɴᴇ ᴀᴀᴛɪ ʀᴀʜɪ ʜᴏ ᴛᴜᴍ
ʜᴀʀ ʙᴀʀ ᴛᴜᴍ sᴇ ᴍɪʟ ᴋᴇ ʙɪᴄʜʜᴀᴅᴛᴀ ʀᴀʜᴀ ʜᴜɴ ᴍᴀɪɴ
ᴛᴜᴍ ᴋᴀᴜɴ ʜᴏ ʏᴇ ᴋʜᴜᴅ ʙʜɪ ɴᴀʜɪɴ ᴊᴀᴀɴᴛɪ ʜᴏ ᴛᴜᴍ
ᴍᴀɪɴ ᴋᴀᴜɴ ʜᴜɴ ʏᴇ ᴋʜᴜᴅ ʙʜɪ ɴᴀʜɪɴ ᴊᴀᴀɴᴛᴀ ʜᴜɴ ᴍᴀɪɴ
ᴛᴜᴍ ᴍᴜᴊʜ ᴋᴏ ᴊᴀᴀɴ ᴋᴀʀ ʜɪ ᴘᴀᴅɪ ʜᴏ ᴀᴢᴀʙ ᴍᴇɪɴ
ᴀᴜʀ ɪs ᴛᴀʀᴀʜ ᴋʜᴜᴅ ᴀᴘɴɪ sᴀᴢᴀ ʙᴀɴ ɢᴀʏᴀ ʜᴜɴ ᴍᴀɪ

ʙɪsᴀᴛ-ᴇ-ᴢɪɴᴅᴀɢɪ ᴛᴏ ʜᴀʀ ɢʜᴀᴅɪ ʙɪᴄʜʜᴛɪ ʜᴀɪ ᴜᴛʜᴛɪ ʜᴀɪ
ʏᴀʜᴀɴ ᴘᴀʀ ᴊɪᴛɴᴇ ᴋʜᴀɴᴇ ᴊɪᴛɴᴇ ɢʜᴀʀ ʜᴀɪɴ
sᴀʀᴇ ᴋʜᴜsʜɪʏᴀɴ ᴀᴜʀ ɢʜᴀᴍ ɪɴᴀᴍ ᴋᴀʀᴛᴇ ʜᴀɪɴ
ʏᴀʜᴀɴ ᴘᴀʀ sᴀʀᴇ ᴍᴏʜʀᴇ
ᴀᴘɴɪ ᴀᴘɴɪ ᴄʜᴀᴀʟ ᴄʜᴀʟᴛᴇ ʜᴀɪɴ
ᴋᴀʙʜɪ ᴍᴀʜsᴜʀ ʜᴏᴛᴇ ʜᴀɪɴ ᴋᴀʙʜɪ ᴀᴀɢᴇ ɴɪᴋᴀʟᴛᴇ ʜᴀɪɴ
ʏᴀʜᴀɴ ᴘᴀʀ sʜᴀʜ ʙʜɪ ᴘᴀᴅᴛɪ ʜᴀɪ
ʏᴀʜᴀɴ ᴘᴀʀ ᴍᴀᴛ ʜᴏᴛɪ ʜᴀɪ
ᴋᴀʙʜɪ ᴇᴋ ᴄʜᴀᴀʟ ᴛᴀʟᴛɪ ʜᴀɪ
ᴋᴀʙʜɪ ʙᴀᴢɪ ᴘᴀʟᴀᴛᴛɪ ʜᴀɪ
ʏᴀʜᴀɴ ᴘᴀʀ sᴀʀᴇ ᴍᴏʜʀᴇ ᴀᴘɴɪ ᴀᴘɴɪ ᴄʜᴀᴀʟ ᴄʜᴀʟᴛᴇ ʜᴀɪɴ
ᴍᴀɢᴀʀ ᴍᴀɪɴ ᴡᴏ ᴘɪʏᴀᴀᴅᴀ ʜᴜɴ
ᴊᴏ ʜᴀʀ ɢʜᴀʀ ᴍᴇɪɴ
ᴋᴀʙʜɪ ɪs sʜᴀʜ sᴇ ᴘᴀʜʟᴇ ᴀᴜʀ ᴋᴀʙʜɪ ᴜs ᴍᴀᴛ sᴇ ᴘᴀʜʟᴇ
ᴋᴀʙʜɪ ᴇᴋ ʙᴜʀᴅ sᴇ ᴘᴀʜʟᴇ ᴋᴀʙʜɪ ᴀᴀғᴀᴛ sᴇ ᴘᴀʜʟᴇ
ʜᴀᴍᴇsʜᴀ ǫᴀᴛʟ ʜᴏ ᴊᴀᴛᴀ ʜᴀɪ

ᴄʜᴀʜᴇ ᴛᴜᴍ ᴍᴇʀɪ ʙɪɴᴀɪ ᴋʜᴜʀᴀᴄʜ ᴅᴀʟᴏ ᴘʜɪʀ ʙʜɪ ᴀᴘɴᴇ ᴋʜᴡᴀʙ ɴᴀʜɪɴ ᴄʜʜᴏᴅᴜɴɢᴀ
ᴜɴ ᴋɪ ʟᴀᴢᴢᴀᴛ ᴀᴜʀ ᴀᴢɪʏʏᴀᴛ sᴇ ᴍᴀɪɴ ᴀᴘɴᴀ ᴋᴏɪ ᴀʜᴅ ɴᴀʜɪɴ ᴛᴏᴅᴜɴɢᴀ
ᴛᴇᴢ ɴᴀᴢᴀʀ ɴᴀ-ʙɪɴᴀᴏɴ ᴋɪ ᴀᴀʙᴀᴀᴅɪ ᴍᴇɪɴ
ᴋʏᴀ ᴍᴀɪɴ ᴀᴘɴᴇ ᴅʜʏᴀɴ ᴋɪ ʏᴇ ᴘᴜɴᴊɪ ʙʜɪ ɢɪɴᴡᴀ ᴅᴜɴ
ʜᴀɴ ᴍᴇʀᴇ ᴋʜᴡᴀʙᴏɴ ᴋᴏ ᴛᴜᴍʜᴀᴀʀɪ sᴜʙʜᴏɴ ᴋɪ sᴀʀᴅ ᴀᴜʀ sᴀʏᴀ-ɢᴜɴ ᴛᴀʙɪʀᴏɴ sᴇ ɴᴀғʀᴀᴛ ʜᴀɪ
ɪɴ sᴜʙʜᴏɴ ɴᴇ sʜᴀᴍ ᴋᴇ ʜᴀᴛʜᴏɴ ᴀʙ ᴛᴀᴋ ᴊɪᴛɴᴇ sᴜʀᴀᴊ ʙᴇᴄʜᴇ
ᴡᴏ sᴀʙ ᴇᴋ ʙᴀʀғᴀɴɪ ʙʜᴀᴘ ᴋɪ ᴄʜᴀᴍᴋɪʟɪ ᴀᴜʀ ᴄʜᴀᴋᴋᴀʀ ᴋʜᴀᴛɪ ɢᴏʟᴀɪ ᴛʜᴇ
sᴏ ᴍᴇʀᴇ ᴋʜᴡᴀʙᴏɴ ᴋɪ ʀᴀᴀᴛᴇɴ ᴊᴀʟᴛɪ ᴀᴜʀ ᴅᴀʜᴀᴋᴛɪ ʀᴀᴀᴛᴇɴ
ᴀɪsɪ ʏᴀᴋʜ-ʙᴀsᴛᴀ ᴛᴀʙɪʀᴏɴ ᴋᴇ ʜᴀʀ ᴅɪɴ sᴇ ᴀᴄʜᴄʜʜɪ ʜᴀɪɴ ᴀᴜʀ sᴀᴄʜᴄʜɪ ʙʜɪ ʜᴀɪɴ
ᴊɪs ᴍᴇɪɴ ᴅʜᴜɴᴅʟᴀ ᴄʜᴀᴋᴋᴀʀ ᴋʜᴀᴛᴀ ᴄʜᴀᴍᴋɪʟᴀ-ᴘᴀɴ ᴄʜʜᴇ ᴀᴛʀᴀғ ᴋᴀ ʀᴏɢ ʙᴀɴᴀ ʜᴀɪ
ᴍᴇʀᴇ ᴀɴᴅʜᴇʀᴇ ʙʜɪ sᴀᴄʜᴄʜᴇ ʜᴀɪɴ
ᴀᴜʀ ᴛᴜᴍʜᴀᴀʀᴇ ʀᴏɢ ᴜᴊᴀʟᴇ ʙʜɪ ᴊʜᴜᴛᴇ ʜᴀɪɴ
ʀᴀᴀᴛᴇɴ sᴀᴄʜᴄʜɪ ʜᴀɪɴ ᴅɪɴ ᴊʜᴜᴛᴇ
ᴊᴀʙ ᴛᴀᴋ ᴅɪɴ ᴊʜᴜᴛᴇ ʜᴀɪɴ ᴊᴀʙ ᴛᴀᴋ
ʀᴀᴀᴛᴇɴ sᴀʜɴᴀ ᴀᴜʀ ᴀᴘɴᴇ ᴋʜᴡᴀʙᴏɴ ᴍᴇɪɴ ʀᴀʜɴᴀ
ᴋʜᴡᴀʙᴏɴ ᴋᴏ ʙᴀʜᴋᴀɴᴇ ᴡᴀʟᴇ ᴅɪɴ ᴋᴇ ᴜᴊᴀʟᴏɴ sᴇ ᴀᴄʜᴄʜʜᴀ ʜᴀɪ
ʜᴀɴ ᴍᴀɪɴ ʙᴀʜᴋᴀᴏɴ ᴋɪ ᴅʜᴜɴᴅ ɴᴀʜɪɴ ᴏᴅʜᴜɴɢᴀ
ᴄʜᴀʜᴇ ᴛᴜᴍ ᴍᴇʀɪ ʙɪɴᴀɪ ᴋʜᴜʀᴀᴄʜ ᴅᴀʟᴏ ᴍᴀɪɴ ᴘʜɪʀ ʙʜɪ
ᴀᴘɴᴇ ᴋʜᴡᴀʙ ɴᴀʜɪɴ ᴄʜʜᴏᴅᴜɴɢᴀ
ᴀᴘɴᴀ ᴀʜᴅ ɴᴀʜɪɴ ᴛᴏᴅᴜɴɢᴀ
ʏᴀʜɪ ᴛᴏ ʙᴀs ᴍᴇʀᴀ sᴀʙ ᴋᴜᴄʜʜ ʜᴀɪ
ᴍᴀʜ ᴏ sᴀʟ ᴋᴇ ɢʜᴀᴀʀᴀᴛ-ɢᴀʀ sᴇ ᴍᴇʀɪ ᴛʜᴀɴɪ ʜᴀɪ
ᴍᴇʀɪ ᴊᴀᴀɴ ᴘᴀʀ ᴀᴀɴ ʙᴀɴɪ ʜᴀɪ
ᴄʜᴀʜᴇ ᴋᴜᴄʜʜ ʜᴏ ᴍᴇʀᴇ ᴀᴀᴋʜɪʀɪ sᴀɴs ᴛᴀʟᴀᴋ ᴀʙ ᴄʜᴀʜᴇ ᴋᴜᴄʜʜ ʜᴏ

ᴀᴘɴā ʀɪsʜᴛᴀ ᴢᴀᴍīñ sᴇ ʜī ʀᴀᴋᴋʜᴏ
ᴋᴜᴄʜʜ ɴᴀʜīñ āsᴍāɴ ᴍᴇñ ʀᴀᴋᴋʜā

ᴊᴏ ɢᴜᴢāʀī ɴᴀ ᴊā sᴀᴋī ʜᴀᴍ sᴇ
ʜᴀᴍ ɴᴇ ᴠᴏ ᴢɪɴᴅᴀɢī ɢᴜᴢāʀī ʜᴀɪ

ᴍᴀɪñ ʙʜī ʙᴀʜᴜᴛ ᴀᴊɪɪʙ ʜᴜᴜñ ɪᴛɴā ᴀᴊɪɪʙ ʜᴜᴜñ ᴋɪ ʙᴀs
ḳʜᴜᴅ ᴋᴏ ᴛᴀʙāʜ ᴋᴀʀ ʟɪʏā ᴀᴜʀ ᴍᴀʟāʟ ʙʜī ɴᴀʜīñ

ʏᴇ ᴍᴜᴊʜᴇ ᴄʜᴀɪɴ ᴋʏᴜᴜñ ɴᴀʜīñ ᴘᴀḌᴛā
ᴇᴋ ʜī sʜᴀḳʜs ᴛʜā ᴊᴀʜāɴ ᴍᴇñ ᴋʏā

ᴍᴜsᴛᴀǫɪʟ ʙᴏʟᴛā ʜī ʀᴀʜᴛā ʜᴜᴜñ
ᴋɪᴛɴā ḳʜāᴍᴏsʜ ʜᴜᴜñ ᴍᴀɪñ ᴀɴᴅᴀʀ sᴇ

ʙᴀʜᴜᴛ ɴᴀᴢᴅīᴋ ᴀᴀᴛī ᴊā ʀᴀʜī ʜᴏ
ʙɪᴄʜʜᴀḌɴᴇ ᴋā ɪʀāᴅᴀ ᴋᴀʀ ʟɪʏā ᴋʏā

ᴋᴀɪsᴇ ᴋᴀʜᴇñ ᴋɪ ᴛᴜᴊʜ ᴋᴏ ʙʜī ʜᴀᴍ sᴇ ʜᴀɪ ᴠāsᴛᴀ ᴋᴏī
ᴛū ɴᴇ ᴛᴏ ʜᴀᴍ sᴇ ᴀᴀᴊ ᴛᴀᴋ ᴋᴏī ɢɪʟᴀ ɴᴀʜīñ ᴋɪʏā

ɪʟᴀᴀᴊ ʏᴇ ʜᴀɪ ᴋɪ ᴍᴀᴊʙūʀ ᴋᴀʀ ᴅɪʏā ᴊā.ūñ
ᴠᴀɢᴀʀɴᴀ ʏᴜᴜñ ᴛᴏ ᴋɪsī ᴋī ɴᴀʜīñ sᴜɴī ᴍᴀɪñ ɴᴇ

ᴀᴜʀ ᴛᴏ ᴋʏā ᴛʜā ʙᴇᴄʜɴᴇ ᴋᴇ ʟɪʏᴇ
ᴀᴘɴī āñᴋʜᴏñ ᴋᴇ ḳʜᴠāʙ ʙᴇᴄʜᴇ ʜᴀɪñ

ᴋᴀᴜɴ ɪs ɢʜᴀʀ ᴋī ᴅᴇᴋʜ-ʙʜāʟ ᴋᴀʀᴇ
ʀᴏᴢ ɪᴋ ᴄʜɪɪᴢ ᴛᴜᴜᴛ ᴊᴀᴀᴛī ʜᴀɪ

ᴇᴋ ʜī ᴛᴏ ʜᴀᴠᴀs ʀᴀʜī ʜᴀɪ ʜᴀᴍᴇñ
ᴀᴘɴī ʜāʟᴀᴛ ᴛᴀʙāʜ ᴋī ᴊᴀᴀyᴇ

ᴍᴜᴊʜᴇ ᴀʙ ᴛᴜᴍ sᴇ ᴅᴀʀ ʟᴀɢɴᴇ ʟᴀɢā ʜᴀɪ
ᴛᴜᴍʜᴇñ ᴍᴜᴊʜ sᴇ ᴍᴏʜᴀʙʙᴀᴛ ʜᴏ ɢᴀ.ī ᴋʏā

ᴋʏā ᴋᴀʜā ɪsʜǫ ᴊāᴠᴇᴅāɴī ʜᴀɪ!
āḳʜɪʀī ʙᴀᴀʀ ᴍɪʟ ʀᴀʜī ʜᴏ ᴋʏā

ᴍᴜᴊʜ ᴋᴏ ᴀᴀᴅᴀᴛ ʜᴀɪ ʀᴜᴜᴛʜ ᴊᴀᴀɴᴇ ᴋī
ᴀᴀᴘ ᴍᴜᴊʜ ᴋᴏ ᴍᴀɴā ʟɪʏā ᴋɪɪᴊᴇ